Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Współpraca z NGO

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.
 
 1. Starosta Żagański zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 450.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu żagańskiego w 2018 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
czytaj dalej ›

Otwarty konkurs ofert

Ilustracja do informacji: Otwarty konkurs ofert
Załącznik
 
 
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
Zarząd Powiatu Żagańskiego
 
na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450.) oraz  art. 6 ust.1 pkt 1 Uchwały Nr XXIX.8.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017, poz.2718)
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żagańskiego
w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 
 1. RODZAJ ZADANIA
 1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Powiatu Żagańskiego
  w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegających na:
prowadzeniu działań na rzecz promocji zdrowia powodujących zwiększenie świadomości i odpowiedzialności mieszkańców Powiatu Żagańskiego za własne zdrowie, prowadzeniu działań na rzecz zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych oraz promowaniu pierwszej pomocy przedmedycznej poprzez organizację wydarzeń lokalnych dla mieszkańców powiatu żagańskiego.
 1. Realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania publicznego w rozumieniu art.5 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 450) wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Zarząd Powiatu Żagańskiego przeznacza na realizację zadania środki finansowe w wysokości 10.000 zł. (dziesięć tysięcy złotych).
 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
czytaj dalej ›

Otwarty konkurs ofert ze środków FIO

Ilustracja do informacji: Otwarty konkurs ofert ze środków FIO
Narodowy Instytut Wolności przesunął termin składania wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 do czwartku, 5 kwietnia do godz. 16:15. Decyzja ta jest podyktowana potrzebami małych organizacji pozarządowych, którym NIW wychodzi naprzeciw. 
 
Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 11 maja 2018 r.
Szczegółowe informacje na temat P FIO na stronie internetowej programu: fio.niw.gov.pl.
 
 
Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w roku 2018r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  na lata 2014-2020 (P FIO).
 
Oferty o dofinansowanie zadań w ramach można składać w ramach jednego z czterech Priorytetów:
 1. Priorytet Małe inicjatywy; 
 2. Priorytet Aktywne społeczeństwo; 
 3. Priorytet Aktywni obywatele; 
 4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe
Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada: od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. 
Szczegółowe informacje na temat P FIO na stronie internetowej programu: fio.niw.gov.pl
 
źrodło:www.ngo.pl
 
czytaj dalej ›

Dofinansowanie dla placówek wsparcia dziennego

Ilustracja do informacji: Dofinansowanie dla placówek wsparcia dziennego
Polska Akcja Humanitarna zaprasza organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie letnich wakacji 2018 w ramach programu Pajacyk. Nabór trwa od 1 marca do 10 kwietnia 2018r.
Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu: http://www.pajacyk.pl/nabor/
 
 
źródło:www.ngo.pl
 

Granty dla NGO

Kultura – Interwencje 2018

Ilustracja do informacji: Granty dla NGO
Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2018, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określa się od 31 marca do 20 listopada 2018 roku.
Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury w zakładce Konkurs.
 
czytaj dalej ›

Zapraszamy do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Ilustracja do informacji: Zapraszamy do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 24 października 2017 r.
 2. Termin zakończenia: 9 listopada 2017 r.
 3. Forma konsultacji: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@powiatzaganski.pl przy użyciu formularza będącego załącznikiem do niniejszej uchwały.
 4. Odpowiedzialną komórką za przeprowadzanie konsultacji projektu uchwały, o którym mowa w  § 1 jest Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju.
 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Uchwały Rady Powiatu
 6. Żagańskiego zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym  w Żaganiu ul. Dworcowa 39.
czytaj dalej ›

„Za niezależnym życiem” - III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Ilustracja do informacji: „Za niezależnym życiem” - III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami
Organizatorzy Kongresu zapraszają organizacje pozarządowe z całej Polski do partnerstwa.
25 października 2017r. w Warszawie odbędzie się III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Hasło tegorocznego kongresu brzmi „Za niezależnym życiem” Kongres zorganizowany zostanie w piątą rocznicę podpisania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i będzie okazją do przedstawienia priorytetów do Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz propozycji założeń do nowych ustaw dotyczących systemu wsparcia w Polsce. Ważne,
 
czytaj dalej ›

"Tu mieszkam, tu zmieniam"

Ilustracja do informacji: "Tu mieszkam, tu zmieniam"
Chcesz coś zmienić, poprawić, zorganizować w swojej okolicy? Najważniejszy jest pomysł, Fundacja BZ WBK pomoże go zrealizować. Fundacja Banku Zachodniego ogłasza kolejną edycję konkursu grantowego: "Tu mieszkam, tu zmieniam", 
Wnioski można składać od 15 lipca do 30 września 2017. 
 
 
czytaj dalej ›

Wiosenny Inkubator Innowacji

Ilustracja do informacji: Wiosenny Inkubator Innowacji
Stowarzyszenie Wiosna z Krakowa ogłasza II nabór pomysłów na innowacje społeczne w obszarze rynku pracy. Oczekiwane będą nowatorskie pomysły, które pomogą zmieniać rynek pracy i będą miały wpływ na poprawę sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych, osób powyżej 50. roku życia oraz młodych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na swojej ścieżce zawodowej. 
Zgłoszenia będą przyjmowane od 7 sierpnia do 6 września 2017 r.
 
czytaj dalej ›

Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe - termin naboru wniosków

Ilustracja do informacji: Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe - termin naboru wniosków
Zarząd Lubuskich Organizacji Pozarządowych - operator projektu Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe - Budżet Inicjatyw Obywatelskich informuje, że konkurs na przyznanie mikrodotacji do wysokości 5 tys zł. został ogłoszony w dniu 12.06.2017r. i potrwa do 07.07.2017r.
Szczegóły dotyczące konkursu i jego wymogów proceduralnych już na stronie ZLOP www.zlop.org.pl.
 
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 9
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa