Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Współpraca z NGO

Otwarty konkurs ofert

28-10-2020 | drukuj
Ilustracja do informacji: Otwarty konkurs ofert
 
Załącznik do uchwały nr 240. 2020
 
Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żagańskiego w 2021 roku.
 
 1. Rodzaj zadania:
  1. Cz. I.  Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku w Szprotawie, ul. Kościuszki 30 pok. 1 (budynek Starostwa Powiatowego).
   Cz. II .Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku w Iłowej ul. Żagańska 15 pok. 5 (budynek Biblioteki Kultury).
  2. W przypadku gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2021r. 
  1. Na realizację zadania w 2021 roku planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości 126 060,00 zł (w tym 5 940,00 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej).
  2. Kwota przeznaczona na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku wynosi 63 030,00 zł (w tym 2 970,00 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej):
   1. nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie w budynku Starostwa Powiatowego w Szprotawie ul. Kościuszki 30 pok. Nr 1:
    Poniedziałek 7.30-11.30
    Wtorek 12.00-16.00
    Środa 8.00-12.00
    Czwartek 12.00-16.00
    Piątek 8.00-12.00
   2. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie udzielane w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie w Bibliotece Kultury ul. Żagańska 15, pok. Nr 5  w miejscowości Iłowa:
    Poniedziałek 12.00-16.00
    Wtorek 12.00-16.00
    Środa 12.00-16.00
    Czwartek 12.00-16.00
    Piątek 14.00-18.00
 3. Zasady przyznawania dotacji.
  1. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
   1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057.);
   2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późń. zm.);
   3. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.);
   4. ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.1467).
   5. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2021e. ( Dz.U. z 2020r. poz.1501) 
  2. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego, w terminach w niej określonych.
 4. Warunki powierzenia prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 
  1. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, zwana dalej organizacją w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057.), która spełnia warunki określone w art. 10. ust. 1 ustawy z dnia 15.06.2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) wpisana na listę wojewody, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.).
  2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji odbywa się w oparciu o art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Termin i warunki realizacji zadań.
  1. Zadanie winno być realizowane w terminie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021r. roku, w lokalach wskazanych przez Powiat Żagański, wg harmonogramu określonego w pkt. II. niniejszego ogłoszenia.
  2. Zadanie polega na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Żagańskiego oraz jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żagańskiego. Zakres świadczeń w przypadku nieodpłatnej pomocy prawnej określony jest w art. 3 ustawy, a w przypadku nieodpłatnego poradnictwa prawnego w art. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
  3. Podstawą realizacji zadań będzie umowa zawarta pomiędzy organizacją pozarządową, a Zarządem Powiatu Żagańskiego.
  4. Organizacja  zobowiązana jest do:
   1. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych  od pracy (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 90). W przypadku gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze Powiatu Żagańskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach w Powiecie Żagańskim. Wydłużenie czasu trwania dyżuru, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku,
   2. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty z wyjątkiem o którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy o  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
   3. umożliwienia udzielania porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, 
   4. zapewnienia możliwości udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.  o języku migowym i innych środkach komunikowania się, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania,
   5. prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy i aktów wykonawczych, w tym elektronicznej formy dokumentacji usług nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 
   6. świadczenia zadań z zakresu edukacji prawnej w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy. W umowie mogą zostać określone preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej, np.: prowadzenie wykładów/prelekcji w szkołach, dla których powiat żagański jest organem prowadzącym czy prowadzenie kampanii informacyjnych,
   7. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w tym realizowania zadań z zakresu edukacji prawnej i mediacji,
   8. złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24.10.2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania,
   9. realizacji zadania z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
  5. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać stosowne kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie z art. 5 oraz art. 11 ust. 3 lub art. 11  ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) ze zmianami uwzględnionymi ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467).
  6. Jeżeli organizacja pozarządowa przewiduje dyżury o określonej specjalizacji, zobowiązana jest do określenia tego w ofercie.
  7. W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że przeprowadzenie mediacji będzie realizowane w zależności od bieżącego zapotrzebowana, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Nieodpłatna mediacja może  być przeprowadzana w razie potrzeby w każdym z punktów. Organizacja powinna  zagwarantować współpracę w każdym z punktów z mediatorem w razie potrzeby. Jedno spotkanie z mediatorem  poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.
  8. Organizacja wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe w okresie realizacji zadania, tj. od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 6. Termin i sposób składania ofert. 
  1. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żagańskiego w 2021 roku część I/II”, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 20 listopada 2020 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań. (decyduje data wpływu). Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
  2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
  3. Oferty należy składać odrębnie  na każdą część wymienioną w pkt. I. 
 7. Wymagane załączniki do oferty. 
  1. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji.
  2. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
   1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
   2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu organizacji.
   3. aktualny statut lub inny dokument regulujący działalność oferenta,
   4. odpowiednio: kopię decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie  województwa lubuskiego w zakresie  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej /  świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 11 d ust. 1-4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 294 z późn. zm.),
   5. odpowiednio: dokumenty potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego/ co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
   6. umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw wraz z oświadczeniami tych osób, że w przypadku podpisania umowy z organizacją pozarządową na realizację zadania przedłożą oświadczenia, że nie zawarli i nie zawrą umowy na świadczenie takich usług w innym miejscu w terminie kolidującym z terminami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu; lub umowę zawartą z osobą, o której mowa w art.11 ust. 3a ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw, wraz z oświadczeniami tych osób, że w przypadku podpisania umowy z organizacją pozarządową na realizację zadania przedłożą oświadczenia, że nie zawarli i nie zawrą umowy na świadczenie takich usług w innym miejscu w terminie kolidującym z terminami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu;
   7. pisemne zobowiązania:
    1. ga) poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i ich dokumentowaniem,
    2. gb) profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
    3. gc) przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
    4. gd) oświadczenie, że organizacja pozarządowa rozliczyła się prawidłowo z dotacji przyznanych na realizację zadań w ciągu ostatnich dwóch lat, przy czym termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy,
   8. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
   9. organizacja pozarządowa ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dołącza, poza dokumentami o których mowa powyżej, zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu poradnictwa obywatelskiego z oceną pozytywną ( art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw),
   10. organizacja pozarządowa ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia przewidziane ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw,
   11. deklarację w zakresie możliwości ewentualnej obsługi większej liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej),
   12. zawarta umowa z mediatorem/mediatorami wraz z decyzją  potwierdzającą kwalifikacje mediatora, o których mowa w art. 4a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
  3. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
  4. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
  5. W przypadku składania więcej niż jednej oferty w konkursie do każdej należy dołączyć komplet załączników, o których mowa powyżej.
 8. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:
  1. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). 
  2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
  3. Oferty przesłane faksem  nie będą przyjmowane.
  4. Oferty: złożone na niewłaściwych drukach lub po terminie, niekompletne, przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, zostaną odrzucone ze względów formalnych. 
  5. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
  6. Formalnej i merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Żagańskiego. W skład komisji konkursowej może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
  7. Skład Komisji Konkursowej  ustala w formie uchwały Zarząd Powiatu Żagańskiego.
  8. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Żagańskiego, w formie uchwały  po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
  10. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
  11. Do uchwały Zarządu Powiatu Żagańskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
  12. O wyborze oferty i przyznaniu dofinansowania oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, mail-em lub pisemnie.
  13. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.
  14. W terminie do 8 grudnia 2020r. Zarząd Powiatu Żagańskiego dokona wyboru oferty.
  15. Zarząd Powiatu Żagańskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
  16. Informację o wyborze oferty i przyznaniu dotacji z podaniem nazwy organizacji pozarządowej, nazwy zadania i kwoty dotacji wraz z listą podmiotów ubiegających się o dotację, zostaną opublikowane na stronie internetowej Powiatu oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatzaganski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39,  niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd Powiatu.
 9. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w 2018 i 2019 roku oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację:
  W 2019 r. na zadanie publiczne z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczono 198 000,00 zł, natomiast suma dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizacje tych zadań – 126 060,00 zł
  W 2020 r. na zadanie publiczne z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczono 198 000,00 zł, natomiast suma dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizacje tych zadań – 126 060,00 zł
 10. Postanowienia końcowe
  Zarząd Powiatu Żagańskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa