Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Us ługi

uslugi

 
W grudniu 2008 roku Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego podpisał Porozumienie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego na podstawie którego województwo lubuskie przystąpiło do Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich. Oficjalne otwarcie Głównych Punktów Informacyjnych w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim nastąpiło w połowie 2009 roku. Lokalne Punkty Informacyjne w Słubicach oraz w Żaganiu zostały natomiast uruchomione w grudniu 2009 roku.
 
Lubuskie Punkty Informacyjne funkcjonują w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013”.
 
ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH
Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają nieodpłatnie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania oraz rozliczania projektów w ramach Funduszy Europejskich
 
Punkty Informacyjne należące do sieci oferują dwa rodzaje usług informacyjnych:
 
Pomoc przy ubieganiu się o dotację:  
 • diagnozę - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich (informacja ta nie stanowi gwarancji otrzymania dotacji) lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu przedstawionego konsultantowi w ramach aktualnie trwających programów
 • informację o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji
 • przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie w tym: przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt (opracowują one szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinansowanie, udzielają dofinansowania)
 
Wstępna pomoc w rozliczaniu projektów (województwo lubuskie świadczy usługi związane z pomocą przy rozliczaniu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał, Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej):
 • informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu.
 • informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, w szczególności zasadach opisywania faktur, rachunków i innych dokumentów równoważnych w odniesieniu do wymogów konkretnego programu operacyjnego, jego priorytetu/działania oraz wniosku o dofinansowanie.
 • informowanie o wymogach formalnych wniosków o płatność z uwzględnieniem etapów ich przygotowania, zasad sporządzania części finansowej i rzeczowej, udzielania upoważnień, uwzględniania prawidłowej wizualizacji.
 • wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym poprzez objaśnianie instrukcji wypełniania i przygotowania dokumentu.
 • organizowanie spotkań informacyjnych, wykładów, szkoleń dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność we współpracy z komórkami wdrażającymi programy operacyjne.
 • informowanie na temat zasad kontroli projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, w tym:
  • rodzajach kontroli,
  • instytucjach uprawnionych do kontroli,
  • obowiązujących procedurach i terminach kontroli,
  • sposobach kompletowania i archiwizacji dokumentów.
POZOSTAŁE USŁUGI
Punkty Informacyjne nieodpłatnie udostępniają publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich.
 
Punkty Informacyjne organizują również spotkania informacyjne, wykłady otwarte i warsztaty poświęcone Funduszom Europejskim w Polsce.
 
Zapraszamy do odwiedzenia Punktów!
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa