Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Lubuski Fundusz Pożyczkowy

Lubuski Fundusz Pożyczkowy

Autor: BFPiP
LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY -  PUNKT OBSŁUGI FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO - STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU
Zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do skorzystania z pożyczki udzielonej przez Lubuski Fundusz Pożyczkowy. Wszystkie informacje oraz dokumenty dostępne są w punkcie obsługi przy Starostwie Powiatowym w Żaganiu, ul. Dworcowa 39.
 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE ... DLA ROZWOJU LUBUSKIEGO
 
Projekt „Dokapitalizowanie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
 
Aktualne oprocentowanie pożyczek w skali roku (stałe):
 4,53% + marża, obowiązuje od 1 czerwca 2009 roku.
 
O pożyczki mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizuję inwestycje na terenie Województwa Lubuskiego.
 
Pożyczki przeznaczone są na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:
 
 1. obrotowe (zakup towarów i materiałów)
 2. inwestycyjne:
 • zakup nieruchomości,
 • remont, budowa lub przebudowa nieruchomości,
 • zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia,
 • zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 • inne wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.
 Maksymalna kwota pożyczki 400 tys. zł
 
Pożyczki na cele inwestycyjne mogą być udzielane na okres do 7 lat, natomiast na cele obrotowe do 3 lat. Dopuszczalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 6 miesięcy.
 
 • Oprocentowanie pożyczek wynosi 4,53 % + marża w skali roku i jest stałe w okresie spłaty pożyczki,
 • opłata za rozpatrzenie wniosku 100 zł netto,
 • jednorazowa prowizja w wysokości: od 1% do 2% kwoty pożyczki.
 Zabezpieczenia – minimum 100% wartości pożyczki.
Poza wekslem „in blanco” wraz z deklaracja wekslową, zabezpieczeniem pożyczki może być:
 
 1. Poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych o udokumentowanych, regularnych dochodach;
 2. Poręczenie współpracującego z nami Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. zo. o. ;
 3. Przewłaszczenie majątku ruchomego;
 4. Hipoteka na nieruchomości;
 5. Inne formy zabezpieczenia.
 
 • O pożyczkę można starać się już po miesiącu prowadzenia działalności.
 • Oferujemy bezpłatną pomoc przy sporządzaniu analizy finansowej przedsięwzięcia w naszych punktach konsultacyjnych:
 • Punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Chopina 11/13 pok. 807, tel. (68) 329-78-34, 65-001 Zielona Góra,
 • Punkt Obsługi Funduszu Pożyczkowego, Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, I piętro, pok. 105, tel. (68) 477-79-05,   68-100 Żagań.
 • W trakcie obowiązywania umowy pożyczkowej oprocentowanie pożyczki pozostaje NIEZMIENNE.
 • Nie pobieramy opłat od wcześniejszej spłaty pożyczki.
 • Rozpatrzenie wniosku trwa do dwóch tygodni od momentu jego złożenia.
Wniosek o udzielenie pożyczki (obowiązuje od 01.01.2007 roku), niektóre załączniki do wniosku oraz Regulaminy Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego są do pobrania na stronie www.region.zgora.pl w zakładce Lubuski Fundusz Pożyczkowy.
 
NIEZBĘDNE DOKUMENTY i FORMULARZE
 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • Decyzję o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • Kwestionariusz wnioskodawcy – Oświadczenie majątkowe,
 • Kwestionariusz współmałżonka wnioskodawcy,
 • Zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy (w przypadku dodatkowego źródła dochodu),
 • Zaświadczenie o dochodach współmałżonka wnioskodawcy,
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych,
 • Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań,
 • Rozliczenie podatkowe za ostatni rok (np. PIT) i za ostatni okres sprawozdawczy wyciąg z księgi przychodów i rozchodów,
 • Informację nt. sytuacji finansowej prowadzonej działalności gospodarczej – dotyczy księgowości uproszczonej,
 • Opinie banków prowadzących rachunki wnioskodawcy, w zakresie wywiązywania się ze zobowiązań oraz stanu zadłużenia,
 • Ewidencja środków trwałych wraz z tabelą amortyzacji.
Ponadto dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia pożyczki w zależności od rodzaju zabezpieczenia:
 
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach poręczycieli,
 • Oświadczenia o stanie majątkowym poręczycieli wraz z oświadczeniem ich współmałżonków,
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • Wycena przedmiotu zabezpieczenia,
 • Polisa ubezpieczeniowa przedmiotu zabezpieczenia,
 • Inne (wymienić) (np. zezwolenia, koncesje, umowy z odbiorcami, kontrakty, tytuł własności, umowa najmu, dzierżawy itp.).
Spółki prawa handlowego
 
 • Aktualny wyciąg z KRS i umowa spółki,
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • Decyzję o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych,
 • Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych,
 • Rozliczenie podatkowe za ostatni rok (np. CIT) i za ostatni okres sprawozdawczy wyciąg z ksiąg rachunkowych,
 • Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
 • Informację nt. sytuacji finansowej prowadzonej działalności gospodarczej – dotyczy pełnej księgowości,
 • Opinie banków prowadzących rachunki wnioskodawcy, w zakresie wywiązywania się ze zobowiązań oraz stanu zadłużenia,
 • Ewidencja środków trwałych wraz z tabelą amortyzacji.
Ponadto dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia pożyczki w zależności od rodzaju zabezpieczenia:
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach poręczycieli,
 • Oświadczenia o stanie majątkowym poręczycieli wraz z oświadczeniem ich współmałżonków,
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • Polisa ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia,
 • Inne (wymienić) (np. zezwolenia, koncesje, umowy z odbiorcami, kontrakty, tytuł własności, umowa najmu, dzierżawy itp.).
LOKALIZACJA I KONTAKT
 
Siedziba główna:
LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY
ul. Chopina 14
65-001 Zielona Góra
 
tel.: (068) 329-78-31 lub (068) 329-78-52
fax.: (068) 329-78-48 lub (068) 325-38-88
 
Punkt obsługi:
Punkt Obsługi Funduszu Pożyczkowego
Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ul. Dworcowa 39
I piętro, pok. 105,
68-100 Żagań
 
tel.: (068) 477-79-05
 
WNIOSEK O POŻYCZKĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ DROGĄ INTERNETOWĄ POD ADRESEM
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa